Usługi Prawne

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek na każdym etapie funkcjonowania (wsparcie przy przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, przygotowanie projektów umów i statutów spółek, opracowanie protokołów i uchwał etc.).

Oferujemy profesjonalne i wszechstronne wsparcie prawne i biznesowe. Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców, jak również Klientów indywidualnych. Doradzamy w zakresie inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami. Pomagamy przy zakładaniu, rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń etc. Negocjujemy i konstruujemy umowy, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy projekty pism procesowych, uchwał i statutów.

 

Na rzecz Klientów biznesowych świadczymy stałą pomoc prawną w ramach pakietów godzinowych, które obejmują w szczególności opracowanie oraz opiniowanie wszelkich umów występujących w obrocie gospodarczym, udzielenie pisemnych i ustnych porad prawnych z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, udział w negocjacjach i spotkaniach biznesowych, nadzór nad procesem realizowania umów, wsparcie prawne w szczególności z zakresu prawa pracy w sporze z pracownikami, windykacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, reprezentowaniem naszych Partnerów przed wszystkimi sądami i instytucjami publicznoprawnymi.

 

 

Wachlarz naszych usług obejmuje w szczególności następujące wyspecjalizowane dziedziny prawa:

 

PRAWO CYWILNE

 

 • windykacja roszczeń majątkowych,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i  konsumenckim, takich jak: umów sprzedaży nieruchomości, dostawy, najmu, o roboty budowlane, o wykonywanie usług projektowych, kontraktów menedżerskich, opiniowanie kontraktów w zakresie oceny ryzyka, wsparcie w zakresie form zabezpieczenia kontaktów,
 • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami.

 

PRAWO PRACY

 

 • negocjowanie i sporządzanie umów o pracę, umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone pracownikowi mienie, umów o zakazie konkurencji oraz zobowiązań do zachowania w poufności, dokumentacji związanej z rozwiązaniem umów o pracę,
 • opracowanie projektów regulaminów pracy, wynagrodzenia i premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, korzystania z samochodów służbowych oraz innych wymaganych w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb Pracodawcy, zakładowych układów zbiorowych pracy, polityk i kodeksów etycznych,
 • wsparcie przy indywidualnych i zbiorowych zwolnieniach pracowników wszystkich szczebli,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach sądowych w przedmiocie roszczeń o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o sprostowanie świadectwa pracy, o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą  z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową lub mobbingiem, o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu, o ustaleniu wypadku przy pracy oraz wszelkich innych roszczeń z zakresu prawa pracy wynikających z przepisów szczególnych,
 • optymalizacja systemów czasu pracy stosowanych przez pracodawców,
 • doradztwo i asysta w toku prowadzonych u pracodawcy postępowań kontrolnych (PIP, PIS, US, ZUS),
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych związanych z realizacją przez pracodawców obowiązku w zakresie naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy,
 • przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę.

 

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

 • analiza zgodności umów i praktyk biznesowych z prawem konkurencji i konsumentów,
 • opiniowanie umów kierowanych na rynek konsumencki pod kątem klauzul niedozwolonych,
 • konsultacje z zakresu prawa konkurencji i konsumentów,
 • szkolenia z zakresu prawa konkurencji i konsumentów.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 • wsparcie przy prowadzeniu inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim,
 • kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie budowy elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody,
 • opracowanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • legalizacja samowoli budowlanej,
 • z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • z zakresu dróg publicznych i transportu,
 • z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego,
 • cudzoziemców,
 • z zakresu ochrony danych osobowych,
 • dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

 

PRAWO SPÓŁDZIELCZE I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

 • obsługa spółdzielni mieszkaniowych: udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz wszelkich innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni, reprezentowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej.

 

 

PRAWO FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

 

 • zakładanie i likwidacja stowarzyszeń i fundacji,
 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów prawnych organizacji pożytku publicznego,
 • doradztwo obejmujące kwestie restrukturyzacji i zmiany statutów stowarzyszeń i fundacji,
 • opracowanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów oraz wszelkich innych dokumentów związanych z działalnością fundacji i stowarzyszeń.

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 

 • doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego oraz obsługi procesów inwestycyjnych w energetyce,
 • usługi na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii,
 • obsługa procesów inwestycyjnych w zakresie konwencjonalnych źródeł energii,
 • obsługa procesów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmującą organizację procesu inwestycyjnego,
 • uzyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych,
 • uzyskiwanie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią,
 • uzyskiwanie niezbędnych decyzji o warunkach zagospodarowania terenu oraz pozwoleń budowlanych,
 • uzyskiwanie niezbędnych decyzji w zakresie dokonywania przyłączy do sieci energetycznych,
 • kompleksowe doradztwo regulacyjne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz innymi organami,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, w procedurze odwoławczej oraz w procedurze sądowej i sądowoadministracyjnej,
 • doradztwo transakcyjne przy umowach dotyczących sprzedaży, przesyłu oraz dystrybucji energii oraz umowach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

 

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

 

 • opracowanie umów: o wspólną realizację inwestycji, o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, o podwykonawstwo, najmu powierzchni, dzierżawy, franczyzy, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,

 

PRAWO SPÓŁEK I PRAWA KORPORACYJNEGO

 

 • doradztwo w procesie zakładania spółek, w tym w zakresie sporządzania umów spółek, statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek,
 • opracowanie i asysta przy zawieraniu umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej,
 • pomoc prawna w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • wsparcie w zakresie  postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy.
 • doradztwo w kwestiach związanych ze sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego, zmianami umowy spółki lub statutu, umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji,
 • pomoc prawna w sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o., sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawy o ustalenie nieistnienia takich uchwał, czy też sprawy związane z przymusowym wykupem lub odkupem akcji,
 • pomoc prawna w procesie rozwiązania i likwidacji spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
 • opinie prawne w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 • doradztwo w zakresie emisji gazów oraz pyłów do atmosfery;
 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów, pozwolenia zintegrowane itp.);
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami;
 • doradztwo w zakresie wpływu prowadzonej działalności na środowisko;
 • doradztwo przy projektach inwestycyjnych z uwzględnieniem wymagań wynikających z polskich i unijnych przepisów w przedmiocie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem przestrzennym oraz obszarami chronionymi, w tym obszarami objętymi programem Natura 2000;
 • doradztwo w zakresie poboru wody oraz ochrony wód przed odprowadzaniem ścieków;
 • doradztwo w zakresie innych immisji środowiskowych, takich jak hałas lub promieniowanie;
 • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

 

 

 

Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne Klientom indywidualnym, tj.:

 

 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, sprzeciwów od nakazu zapłaty), wniosków, wezwań do zapłaty,
 • udzielanie porad prawnych, przygotowanie opinii prawnych, wykonanie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej.

 

 

 

Wachlarz naszych usług na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, separacja, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, unieważnienie małżeństwa, dotyczące władzy rodzicielskiej, zgody na wyjazd dziecka za granicę, etc.),
 • prawa cywilnego (sprawy spadkowe, sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, sprawy mieszkaniowe, dotyczące własności, zasiedzenia, hipoteki, windykacji należności),
 • prawa pracy (opiniowanie umów o pracę, sporządzanie umów o pracę, wsparcie prawne w postępowaniach dotyczących odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, przywróceniea do pracy, mobbingu, dykryminacji, etc.)
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu: osobowych i majątkowych szkód komunikacyjnych (OC, AC), błędów lekarskich, etc.

Usługi Prawne

Kontakt

Usługi

O nas